Cáp phổ biến để truyền tải điện với đặc tính chống cháy được cải thiện